Karakteristiek

Bureau Driessen is werkzaam voor de (semi-)overheid, meestal op het gebied van belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Het specialisme van het Bureau is onderzoek met de nadruk op kwaliteit, relevantie en toegankelijkheid. Per onderzoeksfase betekent dit het volgende.


Ontwerp

Het ontwerp van het onderzoek is naar onze mening het belangrijkste onderzoeksdeel. Een slecht ontwerp kan tijdens de rit doorgaans niet meer worden gerepareerd. Aansluiting op de praktijkvragen en een zuinige en efficiënte opzet staan voorop. Als nieuwe dataverzameling nodig is, worden ter vergelijking bestaande data secundair geanalyseerd. De voorkeur gaat uit naar onderzoek gebaseerd op meerdere bronnen en naar multi-methodisch onderzoek (kwantitatief èn kwalitatief; vragenlijst èn laboratoriumbepaling; regionale gegevens èn persoonlijke interviews).


Uitvoering

Bij de uitvoering is het doel betrouwbare gegevens, bijvoorbeeld door een hoge respons. Door de betrokkenheid van de respondent bij het onderzoek te benadrukken - zonder in plattitudes te vervallen - realiseren wij uitstekende responscijfers. Vanwege de lage kosten en hoge respons maken wij vaak gebruik van schriftelijke enquêtes. Een schriftelijke enquête stelt hoge eisen aan de constructie van de vragenlijst. Men kan immers niet terugvallen op de interviewer die een en ander nog eens uitlegt. Daar staat tegenover dat bij schriftelijke ondervraging allerlei interpretaties door al te behulpzame interviewers worden vermeden.
Bureau Driessen realiseert bij schriftelijke enquêtes 60 tot 90% respons. De lage responscijfers - onder 50% - die tegenwoordig wel als 'onvermijdelijk' te boek staan, vinden wij niet acceptabel.


Analyse

Bij de keuze van analyse-methoden moet een evenwicht gevonden worden tussen relevantie voor de praktijk en toegankelijkheid. Wij hebben een voorkeur voor eenvoudige, gemakkelijk te begrijpen methoden. Multi-variate analyses worden weliswaar standaard uitgevoerd, maar blijken maar matig aan te spreken. Om die reden worden de resultaten van dergelijke analyses - vaak weergegeven in eenvoudige percentages (door middel van residu-analyse) en bij netwerk-analyse wordt bijvoorbeeld veel zorg besteed aan de visualisering.


Rapportage

Ook hier geldt dat er evenwicht moet zijn tussen toegankelijkheid en de details van de vereiste verantwoording. Ieder rapport bevat een samenvatting geschreven op HBO-niveau, zodat verspreiding op ruime schaal mogelijk is.


Beleidsaanbevelingen

Met de beleidsaanbevelingen worden de onderzoeksresultaten teruggeplaatst in de maatschappelijke context, die de onderzoeksvraag genereerde. Ook maatschappelijke consequenties, randvoorwaarden en bijvoorbeeld het draagvlak spelen nu een rol. Wij geven graag specifieke en concrete beleidsaanbevelingen. Het is onvermijdelijk dat dit een enkele keer niet door alle belanghebbenden in dank wordt afgenomen.


Brede oriëntatie

Bureau Driessen is op veel verschillende gebieden werkzaam. Dit brengt een brede oriëntatie mee, waardoor wij in staat zijn ingesleten vanzelfsprekendheden te onderkennen.

Dat U gewoon eens kunt bellen
om te horen hoe en wat, spreekt vanzelf.