Openbare Orde

Geweld in de samenleving afgelopen 10 jaar niet toegenomen

Zo blijkt uit een studie die Bureau Driessen heeft uitgevoerd in opdracht van de Politieacademie in Apeldoorn. Ook het geweld tegen politieagenten neemt niet toe. Door de toegenomen aandacht voor geweld in de media, maar ook bij de politie, lijkt het dat het geweld steeds toeneemt, maar deels komt dit door verbeterde registratie. Tekst rapport

Allochtone agenten: Waardering en Achterstelling

Allochtone politiemensen zijn hard op weg om een volwaardige plaats binnen de politie te verwerven. Hun geschiktheid voor het vak staat niet ter discussie. Discriminatie van allochtone agenten binnen de korpsen komt voor, maar blijft binnen de perken. Er blijkt onder de collega's juist veel waardering te zijn voor de specifieke kennis die allochtone agenten meebrengen. Toch spelen vrij veel allochtone agenten met de gedachte de politie te verlaten. Mede doordat zij het gevoel hebben achtergesteld te worden bij promoties en toedeling van bijzondere taken. Een verhoogde uitstroom van allochtone medewerkers doorkruist het diversiteitsbeleid bij de politie en zou neerkomen op kapitaalsvernietiging. Dat blijkt uit een onderzoek dat Bureau Driessen in opdracht van het Programma Politie & Wetenschap heeft uitgevoerd.
Persbericht
Nieuwsuitzending RTL4
Tekst rapport

Artikel in Justitiële Verkenningen, het tijdschrift van het WODC, over schelden

Artikel in Tijdschrift voor Criminologie over criminele jongeren

Grootschalig onderzoek naar agressie en geweld tegen werknemers

De zorg om geweld in de samenleving neemt momenteel sterk toe. Precieze gegevens over de omvang van het probleem zijn echter nauwelijks beschikbaar, zeker als het gaat om vergelijkbare gegevens over geweld tegen verschillende beroepsgroepen, zoals bijvoorbeeld winkelpersoneel, treinconducteurs, verpleegkundigen, politieagenten of taxichauffeurs. Vandaar dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Justitie aan Bureau Driessen opdracht hebben gegeven het geweld tegen verschillende beroepsgroepen nader te onderzoeken.

Voor dit onderzoek zijn 2100 beroepsbeoefenaren ondervraagd. In de vragenlijst wordt ingegaan op verschillende geweldsvormen en geweldsincidenten. Daarnaast komen preventie en eventuele nazorg aan de orde evenals onveiligheidsgevoelens.

Het rapport is 14 maart 2001 naar buiten gebracht. Klik hier voor de volledige tekst van het rapport.

Artikel in het Tijdschrift voor Veiligheid en Veiligheidszorg over dit onderzoek.

Samenvatting, Volledige tekst rapport.

Allochtone Jongeren en Criminaliteit

Vooral de sociale contacten van allochtone jongeren bepalen hun kans om crimineel te worden, zo blijkt uit onderzoek dat op vrijdag 13 december 2002 is vrijgegeven.

Het Tijdschrift Binnenlands Bestuur publiceerde er als eerste over. Klik hier voor de tekst van het artikel in Binnenlands Bestuur en hier voor het persbericht.

Lezing over politie-optreden, sociale netwerken en allochtone jongeren.

De vroege loopbaan van criminele allochtone jongens

In opdracht van het Programma Politie en Wetenschap heeft Bureau Driessen een verkennend onderzoek uitgevoerd onder criminele allochtone jongens van 15 tot 21 jaar. Onderzocht werd of deze jongens eigenlijk wel te bereiken zijn voor een interview. Daarnaast werd nagegaan of hun sociale netwerken van belang zijn bij het beginnen met criminaliteit.

Het blijkt mogelijk criminele jongeren te bereiken voor een interview. In deze interviews zijn zij openhartig, ook over criminaliteit. Alleen over hun huidige criminele bezigheden willen ze liever niet praten.

De jongens zijn min of meer terloops in de criminaliteit verzeild geraakt. 'Het ging gewoon vanzelf.' Vooral de op straat opgedane contacten spelen een belangrijke rol.

De interviews laten zien dat de sociale netwerken van deze jongens de weg hebben geëffend naar criminaliteit. Ze zijn veel op straat, sluiten zich aan bij deviante groepjes en komen zo langzaamaan ook in contact met oudere meer criminele jongens. Met autochtone jongens (en met autochtone volwassenen) is er geen of nauwelijks contact. Ook het contact met hun familie is niet optimaal, hoewel dit contact toch iets beter lijkt te zijn dan verwacht werd.

Het rapport is te vinden op de site van het Programma Politie en Wetenschap onder overige publicaties: www.politieenwetenschap.nl

Overige publicaties ...