Ruimtelijke Ordening, Milieubeheer en Verkeer

Carnaval der Stadsconcepten

Het denken over steden is de laatste tijd in een stroomversnelling gekomen. En daarmee ook de opbloei van concepten van de stad en van stedelijk ontwikkeling. De Amerikaanse filosoof Wilson spreekt van de 'postmoderne' stad die zich laat lezen als een gelaagde tekst. Dichter bij huis rept filosoof Boomkens van de 'stad zonder horizon'. Andere concepten die de revue passeren: de 'pretstad', 'corridor-stad', 'edge city', 'mega-city' en 'zap city' om er een paar te noemen. In een onlangs bij Bureau Driessen verschenen studie worden de diverse constructies nader tegen het licht gehouden en beoordeeld op hun betekenis voor het ruimtelijk beleid.

In de discussie wordt uigebreid ingegaan op stedelijke netwerken.

Slothoofdstuk

Losvoetige relaties

Onthechting zou een kenmerk zijn van moderne ontwikkelingen en kan belangrijke consequenties hebben voor de ruimtelijke ordening, namelijk als de onthechting gepaard gaat met 'footloose' gedrag van burgers en bedrijven. Het basisconcept van de ruimtelijke ordening, nabijheid, verliest immers zijn betekenis als burgers en bedrijven footloose worden en zich van nabijheid niets meer aantrekken. In deze studie wordt ingegaan op de vraag of losvoetig gedrag - de gehanteerde vertaling van footloose - in de toekomst zal toenemen.

Uit het onderzoek blijkt dat de sociale netwerken van de leden van zogenaamde voorhoedegroepen groter zijn dan van meer traditionele achterhoedegroepen. De emotionele binding aan de netwerkleden is in de voorhoedegroepen ook lager. Er zijn tekenen dat deze emotionele onthechting en de grotere omvang van de netwerken wordt omgezet in ruimtelijke dispersie: de netwerkleden wonen gemiddeld verder van elkaar af.

Voor ruimtelijke ordening en stedebouw betekent dit dat men rekening zal moeten houden met de losvoetigheid van de burgers. Hopelijk zullen planologie en stedebouw opbloeien onder de moordende concurrentiedruk die de vrij kiezende burgers hen zullen opleggen.

Slothoofdstuk

Antenne sociaal culturele ontwikkelingen

In opdracht van de Rijksplanologische Dienst heeft Bureau Driessen een inventarisatie gemaakt van toekomstige ontwikkelingen, die in de pers in 2000 veel aandacht kregen. Op basis daarvan en op basis van belangrijke trends op macro-niveau is een beeld geschetst van de te verwachten sociaal culturele ontwikkelingen in de komende 30 jaar. Zie ook brief Staatssecretaris van der Laan over dit onderzoek.

Samenvatting

Overige publicaties ...